Chernobyl

Chernobyl

Vichnaya Pamyat (1x5)


:

Valery Legasov, Boris Shcherbina and Ulana Khomyuk risk their lives and reputations to expose the truth about Chernobyl.

  • :
  • : 5
  • : 3815
  • HBO
  • 21